- v deň príchodu sa môžete ubytovať od 14:00 – 20:00 hod. (neskôr po dohode s majiteľom);
- v deň odchodu je uvoľnenie izby do 10:00 hod.;
- lyžiarsky výstroj je zakázané odkladať na izbách. Odkladajte ho do lyžiarne, ktorá je na to určená a zamyká sa;
- prosíme Vás o dodržiavanie nočného kľudu od 22:00 – 6:30 hod.;
- v priestoroch penziónu a na izbách je zakázané fajčiť. Každá izba je vybavená vlastným balkónom na to určeným;
- závady na izbách hláste ihneď po ubytovaní majiteľovi, inak Vám nebudú uznané.

- penzión NEZODPOVEDÁ za veci, hosťami vnesené do priestorov ako sú klenoty, cennosti a peniaze. Za klenoty, peniaze a iné cennosti zodpovedá prevádzkovateľ ubytovacieho zariadenia iba v tom prípade, ak ich prevzal do úschovy na základe potvrdenia.
- hosť je povinný si odkladať klenoty, peniaze a cennosti do sejfu, ktorý je na každej izbe, poprípadne na recepcii penziónu.
- penzión nezodpovedá za veci, ktoré si hosť zanechal v autách na nestrážených parkoviskách.
- klient súhlasí s tým, že do jeho izby počas celej doby trvania jej prenájmu má právo vstúpiť s cieľom vykonania svojich služobných povinností gazdiná, chyžná, údržbár pripadne vedúci penziónu.