Zmluvné strany
Prevádzkovateľ: Stanislav Bekeš, Penzión Viktória 059 55 Ždiar 638, IČO - 37115936
Zákazník : fyzická alebo právnická osoba, ktorá využíva služby prevádzkovateľa.

- zmluva vzniká dohodou medzi prevádzkovateľom a zákazníkom o využití služieb prevádzkovateľa;
- prevádzkovateľ sa následne zaväzuje poskytnúť služby v dohodnutom rozsahu a za dohodnuté ceny;
- zákazník sa zaväzuje za poskytnuté služby zaplatiť dohodnutú cenu, dodržiavať obchodné podmienky a ubytovací poriadok;
- uhradením zálohy, zákazník súhlasí s obchodnými podmienkami a ubytovacím poriadkom;
- v prípade porušenia obchodných podmienok alebo ubytovacieho poriadku, zákazníkovi môžu byť odopreté ďalšie služby, stráca právo na vrátenie zálohy a je povinný uhradiť plnú sumu za poskytnuté služby;
- ceny za poskytované služby sú zmluvné, navrhnuté v cenníku prevádzkovateľa;
- detské zľavy sa poskytujú podľa cenníka pre deti do 11 rokov;
- pri dohode medzi prevádzkovateľom a zákazníkom o využití služieb je zákazník povinný uhradiť zálohu vo výške 30% z celkovej ceny pobytu;
- v prípade neuhradenia zálohy v dohodnutom termíne je prevádzkovateľ oprávnený zrušiť rezerváciu;                         - zvyšok ceny je zákazník povinný uhradiť v deň príchodu;
- zákazník má právo na riadne poskytnutie nim objednaných služieb v dohodnutom rozsahu;
- zákazník má kedykoľvek právo na zrušenie využívania služieb odstúpením od zmluvy;
- zákazník je povinný pre osoby mladšie ako 18 rokov zabezpečiť sprievod alebo dohľad;
- osoby s cudzou štátnou príslušnosťou sú povinné vyplniť tlačivo o hlásení pobytu;
- zákazník je povinný uhradiť prípadnú škodu (ním spôsobenú);
- zákazník môže kedykoľvek odstúpiť od dohody poskytovania služieb. Odstúpenie nastáva dňom oznámenia a zákazník je povinný uhradiť storno poplatok;
- v prípade zrušenia časti pobytu, zákazník nemá nárok na finančnú náhradu;
- pri porušení obchodných podmienok alebo ubytovacieho poriadku zákazníkom, má prevádzkovateľ právo odstúpiť od zmluvy a zákazníkovi pripadá nárok na finančnú náhradu za nevyčerpané služby.

Storno podmienky:

Viac ako 30 dní pred začiatkom pobytu - 0% z ceny pobytu
 29 - 14 dní pred začiatkom pobytu - 50% z ceny pobytu
 13 - 1 deň pred začiatkom pobytu - 100% z ceny pobytu